Δ2/23222/12.11.85 Δ/γή ΥΠΕΠΘΟι προσαρτημένες στο γυμνάσιο τάξεις Λυκείου (Αρ. 59 του Ν. 1566/85) θα προσμετρούνται στον αριθμό των τμημάτων για το ωράριο του Διευθυντή.

Αντικειμενικά αδύνατη είναι η συμπλήρωση του ωραρίου, όταν εξαντληθούν οι περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος (μερική ή ολική διάθεση σε άλλο σχολείο, πρόσθετη εσωτερική βοήθεια κλπ.).

Αντικειμενικά αδύνατη είναι επίσης και η συμπλήρωση του ωραρίου, όταν ο εκπαιδευτικός πρέπει να υπηρετήσει σε δύο σχολεία την ίδια μέρα και ιδιαίτερα όταν η μετάβαση από το ένα στο άλλο σχολείο, δεν είναι απόλυτα ευχερής. Πάντως διδασκαλία σε πάνω από δύο σχολεία την εβδομάδα, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφεύγεται.

Powered by gateweb