ΣΥΛΛΟΓΟΣ AΠOΦOITΩN του TMHMATOΣ MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ AΘHΝΩΝ
Ψηλορείτου 17, 165 62, Γλυφάδα

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2005

Προς: ΔΟΕ

Θέμα: Διορισμοί κλάδου ΠΕ 16 (Μουσικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Αξιότιμοι Κύριοι·
Έχοντας υπ’ όψιν την αμέριστη συμπαράσταση της ΔΟΕ στα δίκαια αιτήματα του κλάδου μας σχετικά με τους διορισμούς εκπαιδευτικών Μουσικής ΠΕ16 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

1. Η περσινή εγκύκλιος 57510/Δ2/18-06-04 του ΥΠΕΠΘ, είχε ως αποτέλεσμα την σύνταξη πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών Μουσικής για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, όπου προτάσσονταν παρανόμως οι κάτοχοι τίτλων σπουδών μη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ωδείων) με προϋπηρεσία έναντι των πτυχιούχων ΑΕΙ Μουσικών Σπουδών χωρίς προϋπηρεσία. Υπενθυμίζουμε ότι και ο κλάδος σας, με το υπ’ αρ. πρωτ. 1436/1-11-2004 έγγραφό της ΔΟΕ ζήτησε την ανάκληση της προαναφερθείσας εγκυκλίου και την έκδοση νέας εγκυκλίου, σύμφωνης με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, προχώρησε στην κύρωση των σχετικών πινάκων, γεγονός που οδήγησε σε διορισμούς ωρομισθίων εκπαιδευτικών Μουσικής μειωμένων προσόντων στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2004-5. Με τον τρόπο αυτό ενισχύθηκε ένας φαύλος κύκλος προβλημάτων και παρατυπιών στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, ο οποίος σχετίζεται με μια πολιτική εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων και με μια πιθανή σχετική εμπλοκή συμφερόντων ιδιωτικών εκπαιδευτικών θεσμών στη δημόσια εκπαίδευση. Με το παρόν έγγραφό μας σας ενημερώνουμε ότι για τους παραπάνω λόγους κατατέθηκε και εκκρεμεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με αρ. πρωτ. 2606/29-11-2004 κατά (α) του ΥΠΕΠΘ, (β) της από 30.9.2004 αποφάσεως του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής με την οποία κυρώθηκε ο πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για ανάθεση διδασκαλίας στο αντικείμενο της Μουσικής για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και (γ) κατά κάθε άλλης συναφούς προς την ανωτέρω απόφαση πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. Ως νέα δικάσιμος εξ αναβολής έχει οριστεί η 12.10.2005.

2. Με την φετινή υπ’ αρ. 70064/Δ2/13-7-2005 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών, ωρομισθίων και Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων ορίζονται για τον κλάδο μας οι εξής υποκλάδοι: ΠΕ16-Μουσικής (Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων) και ΠΕ16-Μουσικής (Πτυχιούχοι Ωδείων), ενώ διευκρινίζεται ότι: «κατά την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες προτάσσονται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων με ή χωρίς προϋπηρεσία» (κεφ. Γ, παρ. V). Εκτός από το γεγονός ότι ορίζεται αυθαίρετα επιμέρους κλάδος ΠΕ16 χωρίς οι ανήκοντες σε αυτόν να είναι στην πραγματικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και χωρίς να διευκρινίζονται προσόντα διορισμού, δεν γίνεται απόλυτα σαφές από την εγκύκλιο αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Μουσικής κλάδου ΠΕ16 (Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων) με ή χωρίς προϋπηρεσία προτάσσονται γενικά και απόλυτα κατά τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων ή αν προτάσσονται στον καθέναν από τους επιμέρους πίνακες («οικείους πίνακες») που θα προκύψουν, χωρίς να έχουν την απόλυτη προτεραιότητα κατά τις προσλήψεις συνολικά, ασχέτως προϋπηρεσίας, όπως προβλέπεται από το Ν.1566/1985. Σχετική ερώτησή μας προς τη Δν/ση Προσωπικού Δ.Ε. Τμήμα Α’ (Διορισμών) με αρ. πρωτ. 71987/Δ2/20-7-2005 και συμπλήρωση αυτής με αρ. πρωτ 78815/Δ2/5-8-05 παραμένουν αναπάντητες. Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση που και η φετινή εγκύκλιος οδηγήσει σε διορισμούς υποψηφίων εκπαιδευτικών μουσικής χωρίς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα καταφύγουμε και πάλι σε κάθε ένδικο μέσο κατά του ΥΠΕΠΘ για την προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων μας και την διασφάλιση του επιστημονικού και παιδαγωγικού κύρους των πτυχίων μας.

3. Δυσφορία μας προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η διοίκηση του ΥΠΕΠΘ μας αντιμετωπίζει ως εκπαιδευτικούς δεύτερης κατηγορίας, θεωρώντας το μάθημα της μουσικής πολυτέλεια για τους Έλληνες μαθητές. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος για τον οποίο δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κανένας πίνακας υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων, όπως ορίζεται από τον Ν.3255/2004, ούτε έχουν προγραμματιστεί διορισμοί για το τρέχον σχολικό έτος, παρόλο που δεν έχουν καλυφθεί ακόμα πλήρως οι θέσεις που είχαν προκηρυχθεί με τον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2001)! Επιπλέον όσον αφορά στους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών Μουσικής, ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ο κλάδος μας είναι ο μοναδικός ανάμεσα σε όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών ΠΕ για τον οποίο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί τίποτε σχετικό με διενέργεια νέου διαγωνισμού, αν και εν τω μεταξύ έχει ήδη παρέλθει μία τετραετία από την προκήρυξη και την διενέργεια του τελευταίου διαγωνισμού μέσω του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 102 / 12.4.2001).

4. Στο πλαίσιο της παραγκώνισης του μαθήματος της μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο εντάσσεται και η καθιέρωση της αφαίρεσης της δεύτερης ώρας από το μάθημα της μουσικής στις τάξεις Γ’ και Δ΄ Δημοτικού με την εφαρμογή της «Ευέλικτης Ζώνης», αν και το συγκεκριμένο μάθημα έχει ισχυρότατο διαθεματικό χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, το αίτημά μας για διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής από εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς μας στις τάξεις Α’ και Β’ του Δημοτικού, ενώ έχει αξιολογηθεί θετικά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην εφαρμογή του προγράμματος των 28 Πιλοτικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, δε βρίσκει ανταπόκριση από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ. Εξάλλου, είναι ανάγκη να προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς μουσικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ώρες για την σχολική χορωδία (δύο την εβδομάδα), όπως ήδη συμβαίνει και για τους εκπαιδευτικούς μουσικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ2 / 7026 / 19.12.2001. Η μείωση των ωρών του μαθήματος της μουσικής θα έχει ως φυσικό επακόλουθο την ψυχοσωματική εξουθένωση του εκπαιδευτικού μουσικής, ο οποίος, για να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο, θα πρέπει να διδάσκει σε τρία τουλάχιστον Δημοτικά Σχολεία, προετοιμάζοντας παράλληλα τις σχολικές γιορτές και διατηρώντας το ρόλο του εμψυχωτή για το μάθημα της μουσικής.

5. Παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσετε, αν έχετε λάβει γνώση, για τον ακριβή αριθμό των οργανικών κενών θέσεων εκπαιδευτικών μουσικής ΠΕ16 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επιθυμούμε να εξετάσετε τα προαναφερόμενα ερωτήματα και προσδοκούμε να συνεχίζουμε να έχουμε την έμπρακτη υποστήριξή σας στα ανωτέρω ζητήματα.Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου


Powered by gateweb