ΣΥΛΛΟΓΟΣ AΠOΦOITΩN TMHMATOΣ MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ AΘHΝΩΝ

(Ψηλορείτου 17- 165 62 –Γλυφάδα)Αθήνα, 9 Ιουνίου 2006Προς: Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Μαριέττα Γιαννάκου

Υφυπουργό κ. Γεώργιο Καλό

Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: Αποσαφηνίσεις στο Άρθρο 20 του Σχέδιο Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση – Προτάσεις• Στην παρ 2, αναφέρεται ότι: Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διορισθέντες και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μουσικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 16.01. Έφοσον ερμηνεύουμε σωστά την πρόταση αυτή, με τον όρο «υπηρετούντες» εννοούνται οι ήδη μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι. Αυτή η διάκριση πρέπει να αποσαφηνίζεται καθαρά στην διάταξη αυτή ή να απαλειφθεί τελείως.• Στην παρ.3 αναφέρεται ότι: Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 μουσικής. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποκλείεται κάθε σύγχυση με τους αποφοίτους ΤΕΙ και να διευκρινίζεται ρητά ότι ο κλάδος ΤΕ16 μουσικής αφορά αδιαβάθμιτα εκπαιδευτικά ιδρύματα μη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ωδεία).

• Σχετικά με την παρ. 4 που αφορά τα Μουσικά Σχολεία: Να γίνουν σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις για τις Μουσικές Ειδικεύσεις και τα προσόντα των εκπαιδευτικών του κλάδου ώστε να μην εξαρτώνται τα προσόντα των εκπαιδευτικών από τις γνωμοδοτήσεις-αποφάσεις της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.• Ο κλάδος ΤΕ 16 πρέπει να αποκλειστεί από τα σχολεία Γενικής Παιδείας, γιατί ως τεχνικός κλάδος δεν έχει παιδαγωγική κατάρτιση, την οποία παρέχουν μόνο οι πανεπιστημιακές καθηγητικές σχολές. Και επομένως η παράγραφος αυτή αντιστρατεύεται τους γενικούς νόμους που αφορούν τα προσόντα των εκπαιδευτικών του κλάδου. Κατά τα λοιπά οριζόμενα της παρ 5γ, η διατύπωσή τους εμπεριέχει πολλές ασάφειες που εγκυμονεί διαφορετικές ερμηνείες. Έτσι ανακυκλώνονται τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο (παράνομες προϋπηρεσίες, πολύμηνοι συμβασιούχοι χωρίς επαρκή προσόντα).

• Όσον αφορά τους 30μηνίτες και τους πολύτεκνους ωδειακούς, (παρ 7α και 7β), η κατάταξη τους στον ευρύτερο κλάδο ΠΕ 16 έρχεται σε αντίφαση τόσο με προηγούμενούς, όσο και με το παρόν σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο εντάσσονται στην κατηγορία ΤΕ 16.

Επίσης, ο τρόπος απόκτησης της προϋπηρεσίας τους είναι παράνομος διότι προσλήφθηκαν παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αδιόριστοι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και εργάσθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί διαγωνισμός, σύμφωνα με τον νόμο 1566. Επομένως, ζητάμε τη μη εφαρμογή της διάταξης της παρ 4, του άρθρου 6, του ν.3255/2004 για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ 16, που συμπλήρωσαν πραγματική προϋπηρεσία 30 μηνών ως την 30.06.2004.• Το πρόβλημα αυτό αναπαράγεται, με τη ανανέωση των πολυμηνιτών συμβασιούχων (παράγραφος 4 και 5β) για τους οποίους πάλι δεν έχει προηγηθεί διαγωνισμός. Γι αυτό ζητάμε αυστηρή τήρηση των προσόντων του κλάδου πριν από κάθε μορφή πρόσληψης ή διορισμού.Ευελπιστούμε ότι θα συμπεριλάβετε τις παρατηρήσεις μας στο κείμενο του νόμου, ώστε εφεξής να αποφεύγονται τα λειτουργικά προβλήματα του κλάδου μας, η ανεργία των Πανεπιστημιακών αποφοίτων και να ασχοληθούμε ουσιαστικά για τη βελτίωση της μουσικής παιδείας στον τόπο μας.Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Βασίλης Μητρόπουλος Μαρία Ζησοπούλου

Powered by gateweb