Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ψηλορείτου 17, 165 62, Γλυφάδα

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2004

Υπόμνημα

προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Μαριέττα ΓιαννάκουΚοινοποίηση: Γραφείο Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κκ. Γεωργίου Καλού και Σπυρίδωνος ΤαλιαδούρουΘέμα: Σύνταξη πινάκων αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 16 μουσικήςΑξιότιμη κυρία Υπουργέ,Με το παρόν επιθυμούμε να εκφράσουμε την διαμαρτυρία μας για τις μεθοδεύσεις που ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια στις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών μουσικής (κλάδου ΠΕ 16) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να αιτηθούμε την σύννομη αποκατάσταση των συμφερόντων μας έναντι υποψηφίων μειωμένων προσόντων.

Για το ζήτημα αυτό, η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του Νόμου 1566 / 1985 αναφέρει ότι «αν δεν υπάρχουν ή δεν προσφέρονται για πρόσληψη σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί, μπορούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ιδιώτες που έχουν τα προσόντα διορισμού». Τα αιτούμενα προσόντα ορίζονται στο εδάφιο ις΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 αλλά και στην παράγραφο 9 της περιπτώσεως Β΄ του άρθρου 15 του ιδίου νόμου: «Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα προσόντα αυτά για την πλήρωση των κενών θέσεων του κλάδου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 9 της περίπτ. Β΄ του άρθρου 15», σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι που «έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής […] διορίζονται ύστερα από διαγωνισμό στις θέσεις που απομένουν, όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Σύμφωνα λοιπόν με τις κείμενες διατάξεις, οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών – ανεξαρτήτως του αν διαθέτουν προϋπηρεσία ή όχι – θα έπρεπε να έχουν την προτεραιότητα στις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων έναντι των πτυχιούχων μη πανεπιστημιακών μουσικών ιδρυμάτων με προϋπηρεσία. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει σήμερα, διότι βάσει της εγκυκλίου 57510 / Δ2 / 18.06.2004 ο πίνακας Β του κλάδου ΠΕ 16 διαιρείται σε τρεις υποπίνακες, εκ των οποίων ο Β1 ορθώς περιλαμβάνει τους πτυχιούχους Τμημάτων Μουσικών Σπουδών με προϋπηρεσία, αλλά στους ακόλουθους Β2 και Β3 κατατάσσονται υποψήφιοι με αδιαβάθμιστους τίτλους σπουδών και προϋπηρεσία, γεγονός που τους δίνει προτεραιότητα έναντι των ενδιαφερομένων αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών χωρίς προϋπηρεσία, οι οποίοι περιλαμβάνονται εύλογα στον πίνακα Γ. Η παρατηρούμενη στρέβλωση οφείλεται ως εκ τούτου στο ότι οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών αλλά έχουν προϋπηρεσία παρεμβάλλονται αναιτιολόγητα ανάμεσα στους πτυχιούχους πανεπιστημίου με και δίχως προϋπηρεσία!

Η τραγελαφική αυτή πρακτική είναι καιρός να σταματήσει να εφαρμόζεται με μια απλή αλλά αποφασιστική κίνηση. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ της προαναφερόμενης εγκυκλίου 57510 / Δ2 / 18.06.2004 αναφορικά με την σύνταξη πινάκων αναπληρωτών – ωρομισθίων για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, προτείνουμε στον πίνακα Β του δικού μας κλάδου ΠΕ 16 Μουσικής να εγγράφονται αποκλειστικά απόφοιτοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. με προϋπηρεσία και στον πίνακα Γ απόφοιτοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. χωρίς προϋπηρεσία· τουναντίον, οι υφιστάμενοι υποπίνακες Β2 και Β3 πρέπει να μετονομασθούν σε πίνακες Δ και Ε, αντιστοίχως, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να μην συγχέονται εφ’ εξής οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τους κατόχους αδιαβάθμιστων τίτλων σπουδών και να διασφαλίζεται απόλυτα η νόμιμη προτεραιότητα των πρώτων έναντι των δευτέρων.Μετά τιμής,Οι Πρόεδροι των Συλλόγων Αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών

Αθηνών και Θεσσαλονίκη

Ιωάννης Φούλιας

Αντώνης Ι. ΚωνσταντινίδηςPowered by gateweb