ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩN
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. κο Γ. Βέη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:

1)Τον Υφυπουργό κο Γ. Καλό
2)Ο.Λ.Μ.Ε.
3)Δ.Ο.Ε.

Θέμα: «Απάντηση σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας www.proslipsis.gr»

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Σε απάντηση του υπομνήματός μας το οποίο λάβατε με αρ.πρωτ. 6155/13-2-07, διευκρινίσατε, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.proslipsis.gr (16.2.2007), ότι η «κάλυψη κατά το ήμισυ από αποφοίτους πανεπιστημίων και ωδείων των θέσεων μουσικών στα δημόσια σχολεία, μέσω του επικείμενου διαγωνισμού, δεν αφορά αυτές των θεωρητικών μαθημάτων, αλλά μόνο των οργάνων».

Με τη σειρά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να διευκρινίσουμε σχετικά με τις νέες σας δηλώσεις τα παρακάτω, με την παράκληση να λάβουμε μία γραπτή απάντηση-ενημέρωση για τις θέσεις και τον προγραμματισμό του Α.Σ.Ε.Π. σχετικά με τα θέματα που σας εκθέτουμε.
1. Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται στα Γενικά Σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στα Μουσικά Σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Ο εκπαιδευτικός κλάδος των καθηγητών μουσικής ορίζεται από τον Ν.1566/1985. Ειδικότερα, η παρ. 8 του άρθρου 14 του εν λόγω νόμου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 ορίζει ως κλάδο εκπαιδευτικών μουσικής τον ΠΕ16, με υποκλάδους τους ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02 και αντίστοιχα προσόντα διορισμού «Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής» για τον κλάδο ΠΕ16.01 και «πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής» για τον κλάδο ΠΕ16.02. Στο Ν.1566/1985, μετά την παραπάνω τροποποίηση, δεν υπάρχει πλέον καμία αναφορά σε πτυχίο Ωδείου ή οποιουδήποτε άλλου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος μουσικής.
3. Στις διευκρινίσεις σας παραβλέπετε τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς μουσικής και αναφέρεστε προφανώς μόνο σε θέσεις μουσικών δεξιοτήτων, δηλαδή θέσεις εκπαιδευτικών μουσικής για τα Μουσικά Σχολεία, προτείνοντας ειδικότερα ποσόστωση διορισμών 50%-50% για τις ειδικεύσεις των οργάνων ανάμεσα σε υποψηφίους του κλάδου ΠΕ16 και του κλάδου ΤΕ16 (πτυχιούχων Ωδείων), όπως αυτός ορίστηκε από την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.3475, χωρίς μάλιστα να έχει εκδοθεί ακόμα σχετικό ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα.
4. Η πρότασή σας αυτή αντίκειται σαφώς στις παρακάτω διατάξεις:
α) Στην παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν.3475/2006, που ορίζει ότι οι υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ16 μπορούν να διοριστούν μόνο «εάν μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 16.01 παραμένουν κενές θέσεις».
β) Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 που ορίζει ότι αν δεν επαρκεί ο αριθμός των επιτυχόντων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για να καλυφθεί το 60% των θέσεων που αναλογεί σε αυτούς, οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται από τους υποψηφίους του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών με προϋπηρεσία.
γ) στα άρθρα 4 και 16 του Συντάγματος, από τα οποία προκύπτει ότι δεν μπορούν να διεκδικούν θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων και άτομα με αδιαβάθμητα πτυχία.
5. Με βάση τις δηλώσεις σας, πιθανολογούμε ότι έχετε ενημερωθεί λανθασμένα και από αναρμόδιες κατ’ εμάς πηγές σχετικά με το γεγονός ότι για τις «θέσεις των οργάνων», είτε δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί ΠΕ16 είτε πιθανώς να μην επαρκούν. Σας ενημερώνουμε ότι η παρ. 5α του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 ορίζει σχετικά ότι οι πτυχιούχοι ΠΕ16.01 «μπορούν να διοριστούν για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης όταν προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει προσαρτηθεί σε αυτό η μουσική ειδίκευση». Ακόμα και πριν την ψήφιση του εν λόγω νόμου, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είχε δεχτεί ως σκεπτικό σχετικής γνωμοδότησης (107/2004) ότι το προσόν διορισμού των μουσικών δεξιοτήτων πρέπει να είναι πτυχίο «Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής (…) και επιπρόσθετα βεβαίωση ή πιστοποιητικό επάρκειας των μουσικών δεξιοτήτων». Για το θέμα εκκρεμεί και σχετική προσφυγή των συλλόγων μας στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σχετικά με τους πίνακες προσληφθέντων αναπληρωτών στα Μουσικά Σχολεία κατά τη σχολική χρονιά 2006-2007.

Σας επαναλαμβάνουμε ότι η θέση των συλλόγων μας είναι ότι ένας ενδεχόμενος Α.Σ.Ε.Π. για τους εκπαιδευτικούς μουσικής πρέπει να αφορά μόνον αποφοίτους Πανεπιστημίου, κλάδου ΠΕ16, όπως ορίζεται από τους σχετικούς Νόμους και το Σύνταγμα. Επειδή οι δηλώσεις σας, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν, πιστεύουμε ότι χαρακτηρίζονται από ελλιπή γνώση της κατάστασης του κλάδου μας, αλλά και του υπάρχοντος νομικού πλαισίου και δεδομένου ότι είμαστε αποδέκτες έντονων διαμαρτυριών από πολλά μέλη των συλλόγων μας σχετικά με τις δηλώσεις αυτές, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.Θεσσαλονίκη 20-2-07
Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων

Οι πρόεδροι

Β.Παγάνα
B.Μητρόπουλος
Σ.Αγγελίδου
Λ.Κοκκιννομηλιώτη


Powered by gateweb