Άδειες Εκπαιδευτικών

Δ2/40430/16-05-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Αναφερόμενοι στο με αρ. Πρωτ. Φ12.1/2020/16-4-2002 έγγραφο σας, που αφορά πληροφορίες για άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών σας πληροφορούμε τα εξής:
Οι ωρομίσθιοι εκπ/κοί, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση τους, δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, με την προϋπόθεση ότι απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο τουλάχιστον από της πρόσληψης τους (άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.).
Οι αποδοχές που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα της ασθένειας τους είναι αυτές που θα ελάμβαναν για τις ώρες απασχόλησης που θα πραγματοποιούσαν στο χρονικό αυτό διάστημα.
Από τις παραπάνω αποδοχές ο εργοδότης (η υπηρεσία σας) δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό που έχει καταβληθεί στον ασθενούντα από τον ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α.) και να πληρώσει το υπόλοιπο ποσόν με το οποίο συμπληρώνονται οι αποδοχές για το χρονικό αυτό διάστημα της ασθένειας.
Σε περίπτωση που δε δικαιούται αποδοχές από το Ι.Κ.Α. λόγω στέρησης βιβλιαρίου ενσήμων όχι από υπαιτιότητα του ωρομισθίου, ο εργοδότης καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών.
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόνον άδεια κύησης και λοχείας, όπως οι αναπληρωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/ 29-12-2000 τεύχος Α`).
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε εκατό δεκαεννιά (119) ημέρες συνολικά, δηλαδή 56 ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΔ2/3807/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ΙΑ`. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόνον της άδειας κύησης και λοχείας όπως και οι αναπληρωτές, δηλ, σύνολο δέκα έξι (16) εβδομάδων.
`Όσον αφορά τις αποδοχές που δικαιούνται δεδομένου ότι η κύηση - λοχεία αποτελεί ανυπαίτιο κώλυμα το οποίο στην περίπτωση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών με δεκάμηνο ή ολιγότερη σύμβαση εργασίας επέρχεται πριν την συμπλήρωση έτους από την πρόσληψη ο χρόνος για τον οποίο διατηρείται η αξίωση για αποδοχές είναι μισός μήνας (άρθρα 657 και 658 Α.Κ.) όμως επειδή αμείβονται με ωριαία αντιμισθία οι αποδοχές που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα του μισού μήνα (15 ημερών) είναι αυτές που θα ελάμβαναν για τις ημέρες απασχόλησης που θα πραγματοποιούσαν στο χρονικό διάστημα των 15 ημερών.


Δ2/18537/14-07-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες μητρότητας
Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με εάν δικαιούνται της 5/μηνης άδειας μητρότητας (κύηση - λοχεία) και της 9/μηνης για ανατροφή παιδιού, οι καθηγήτριες που υπηρετούν στα σχολεία ως αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 των Ν. 2683/99 και Ν. 2721/99 με τις οποίες προβλέπονται οι ως άνω άδειες, εφαρμόζονται μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους εκπαιδευτικούς.
Οι αναπληρώτριες και ωρομίσθιες υπάγονται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Ν.Σ.Κ. 832/08-04-2002
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες και ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς
Σε απάντηση του υπ` αριθμ. πρωτ. Φ.351.5/86/25591/Δ1/8-3-2002 ερωτήματος σας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Επί σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με τη συνημμένη υπ` αριθμ. 521/2000 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 παρ. 2 περ. α` του ν. 2721/1999 ισχύουν για τακτικούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν κανονικά τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και δεν έχουν εφαρμογή στις αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες και ότι στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και συνεπώς στο τιθέμενο ερώτημα αρμόζει αρνητική απάντηση.
ΔΙΠΙΔΔ/Δ4/6/34307/38058/31-10-1991 Εγκύκλιος Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως
Παρ. 1.Όπως είναι γνωστό η κάλυψη της παροδικής φύσεως αναγκών των φορέων του δημοσίου τομέα, αντιμετωπίζεται πλέον με πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού κατά τα οριζόμενα στο Αρ. 29 του Ν.1943/1991. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τον τρόπο πρόσληψης, τα προσόντα πρόσληψης και την αποχώρηση του προσωπικού αυτού.
Παρ. 2. Ήδη το θέμα του τρόπου μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού καλύφθηκε με την 2032783/ 2904 /0022/28.6,91 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών. Εξάλλου και από το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίστηκε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού αυτού (με ωρομίσθιο), οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων για μισθό, άδεια κλπ ισχύουν.
Παρ. 3. Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τα λοιπά δικαιώματα (μειωμένο ωράριο εργασίας, άδειες κ.α.) του ωρομίσθιου προσωπικού, σας γνωστοποιούμε για ενημέρωση, κατά λόγο αρμοδιότητας, των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α., τα ακόλουθα:
Α. Όσον αφορά το μειωμένο ωράριο των εργαζομένων
Σύμφωνα με το Αρ.12 του Ν.1476/84, οι διατάξεις που ισχύουν για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας των Δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και για το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου.
Ο χρόνος αυτός, όπως έχει οριστεί με τις διατάξεις της από 28.12.80 Π.Ν.Π. (Αρ.1 §5), που κυρώθηκε με το Ν.1157/81 είναι 37 1/2 ώρες εβδομαδιαίως. Για τις υπηρεσίες που ακολουθούν πενθήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 7 1/2 ώρες κατά ημέρα και για τις υπηρεσίες με εξαήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 6 1/4 κατά ημέρα. (Απόφαση Υπ. Προεδρίας ΔΙΟΔ/Φ.62/ 237/ 62/ 237/ 6260/23.7.87 Παρ.6)
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι και το ωρομίσθιο προσωπικό είναι με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου (§8 Αρ.29 Ν.1943/91) πρέπει να γίνει δεκτό ότι, εφόσον οι απασχολούμενοι με ωρομίσθιο μητέρες, έχουν προσληφθεί με πλήρες ωράριο εργασίας, κατά τις ανωτέρω διευκρινήσεις, δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της § 9 του Αρ.1 κατά τα ανωτέρω Π.Ν.Π.
Αν όμως δεν απασχολούνται με πλήρες ωράριο εργασίας, δεν δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας.
Β. Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας
Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας ανατροφής που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αρ.5 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ.3 του Π.Δ. 193/ 88, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγηθεί, καθόσον στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού δεν συντρέχει η προϋπόθεση του ενός έτους απασχόλησης στην ίδια υπηρεσία, που απαιτείται από τις διατάξεις αυτές.
Γ. Για την άδεια των τεσσάρων ημερών
Για την άδεια των τεσσάρων ημερών που προβλέπεται από το Αρ.9 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με το Αρ.6 του Π.Δ. 193/88, χορηγείται κατ` αρχήν και στο ωρομίσθιο προσωπικό, ενόψει της διάταξης της §1 του Αρ.1 του διατάγματος αυτού που ορίζει ότι οι διατάξεις του Κεφ. Α` του Ν.1483/84 (’ρθρα 1-9) εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ με οποιανδήποτε σχέση. προϋπόθεση όμως και στη περίπτωση αυτή είναι το ωρομίσθιο προσωπικό να απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και η απασχόληση αυτή να συμπίπτει με περίοδο λειτουργίας των σχολείων.
Εξυπακούεται ότι το ωρομίσθιο προσωπικό του οποίου η απασχόληση δεν υπερβαίνει τις 880 ώρες κατ` έτος δεν μπορεί να κάνει χρήση όλων των ημερών της αδείας αυτής που σύμφωνα με το Αρ.9 του Ν.1483/84 χορηγείται με βάση την απασχόληση επί ένα ημερολογιακό έτος, αλλά τόσων ημερών όσων αναλογούν στο χρονικό διάστημα απασχόλησης του (π.χ. για πλήρη απασχόληση επί ένα τρίμηνο θα χορηγείται άδεια μίας ημέρας.
Δ. Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων
Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων του Π.Δ. 561/80, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.1346/1993 και Ν.1586/86
Δεδομένου ότι δικαιούχοι της άδειας αυτής είναι οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητές, σύμφωνα με την §1 του Αρ. μόνου του Π.Δ. 562/80, η άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγείται και στο ωρομίσθιο προσωπικό που απασχολείται όμως με πλήρες ωράριο εργασίας και εφόσον η απασχόληση του συμπίπτει με εξεταστική περίοδο.
Και στην περίπτωση αυτή θα γίνει χρήση τόσον ημερών όσων στο συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης του, με ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση Γ.
Ε. Ως προς το ερώτημα εάν οι ωρομίσθιοι δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές
Σύμφωνα με την §1 του Αρ.24 του Π.Δ. 410/88, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές μπορεί να χορηγείται στο προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, για κάλυψη οργανικών θέσεων.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη παροδικών αναγκών, όπως προκύπτει από το Αρ.69 του Π.Δ. 410/88. Κατά συνέπεια το ωρομίσθιο προσωπικό του Αρ.29 του Ν.1943/91, το οποίο αντικατέστησε το προσωπικό για κάλυψη παροδικών αναγκών, δεν δικαιούται άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές.
ΣΤ. Τέλος όσον αφορά την ασφάλιση του ωρομίσθιου προσωπικού
Σημειώνουμε , ότι όπως αναφέρεται στο αρ. 20/251/10.10.1991 έγγραφο του Ι.Κ.Α., το προσωπικό αυτό υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., αφού σύμφωνα με το Αρ.2 §1 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το Αρ 2 §1 του Ν.4476/65, οι παρέχοντες εξηρτημένη εργασία έναντι αμοιβής υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους, εφόσον βεβαίως δεν καλύπτονται για την εργασία τους αυτή από άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης. Για ειδικότερες πάντως πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα πρέπει να απευθύνεστε στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

 Για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των  εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007), του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ24Α΄/13-2-2002), του άρθρου 15 και 16 του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1Α΄/3-1-2003) και της αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1461Β΄/21-10-2005).

Α. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές.

Α1. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

1.      Προϋποθέσεις

Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, όταν: α) συμπληρώνουν τη δοκιμαστική υπηρεσία μέχρι 31-8-2009, β) ο χρόνος υπηρεσίας του εκπαιδευτικού που απομένει μετά το πέρας της άδειας δεν είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας, γ) στην περίπτωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό γνωρίζουν τουλάχιστον πολύ καλά τη  γλώσσα της χώρας, στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν. Ειδικά για την αγγλική γλώσσα η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται με δίπλωμα επιπέδου  Advanced ή Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και για τις άλλες γλώσσες με δίπλωμα αντίστοιχου επιπέδου και δ) έχουν υποβάλει  αίτηση στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, εφόσον είναι στελέχη της εκπαίδευσης και τους έχει χορηγηθεί άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, για να απαλλαγούν  από τα  καθήκοντά τους (άρθρο 6, παρ.3 του  Ν.3467/2006-ΦΕΚ128Α΄/21-6-2006).

2. Όργανα χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές χορηγείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1-ΦΕΚ1340Β΄/16-10-2002 υπουργικής απόφασης, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αρ. Φ. 353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461Β΄/21-10-2005), μετά από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης κατά περίπτωση (άρθρο 15 και 16,  του Π.Δ. 1/2003- ΦΕΚ 1Α΄/3-1-2003). 

3. Χρονική διάρκεια

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές χορηγείται για ένα σχολικό έτος. Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί την ανανέωση της άδειας επανέρχεται με νέα αίτηση ανανέωσης και πρόσφατα δικαιολογητικά. Αν πρόκειται για φοίτηση σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη. Αν  όμως πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τότε η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές  πέραν των πέντε (5) ετών. Στο χρόνο  άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης συμψηφίζεται  ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές που τυχόν έχει  χορηγηθεί στον εκπαιδευτικό και κατά την υπηρεσία του στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δε χορηγείται για μεταδιδακτορική έρευνα (σχετική η αρ. 546/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Επίσης άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δε χορηγείται για συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (σχετική η αρ. 99/2001 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΠ, αυτή δύναται να ανανεωθεί.

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 1 του Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 153Α΄/3-7-2000), ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μέχρι μία τριετία.

4. Αποδοχές

Ο εκπαιδευτικός, στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, λαμβάνει τις αποδοχές του αυξημένες κατά 20%, εάν πρόκειται για άδεια στο εσωτερικό. Αν η μετεκπαίδευση ή η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του δήμου της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, μπορεί να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% με απόφαση του οικείου ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ. Στους εκπαιδευτικούς που χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον εκπαιδευτικό στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Ο εκπαιδευτικός επίσης δικαιούται οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με  το αρ.2/87661/0022/1-12-99 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Διευκρινίζεται ότι στους εκπαιδευτικούς που χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές για το εξωτερικό δεν καταβάλλονται διπλάσιες αποδοχές για το διάστημα που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η προσαύξηση αποδοχών των εκπαιδευτικών στους οποίους χορηγήθηκαν άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999) εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις αυτές και ως εκ τούτου δεν πρέπει να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα νέα ποσοστά (παρ. 7 του άρθρου 169 του Ν. 3528/2007 ).

5. Ανάκληση - Διακοπή άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μπορεί να ανακαλείται ή να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για εξαιρετικούς λόγους (σοβαροί λόγοι υγείας που εμποδίζουν τον εκπαιδευτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα να ασχοληθεί με τις σπουδές του, άδεια κύησης - λοχείας - ανατροφής τέκνου, απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού, αντικειμενικοί λόγοι που εμποδίζουν τη συνέχιση των σπουδών) ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του εκπαιδευτικού πριν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΑΠΥΣΔΕ και  ΑΠΥΣΠΕ κατά περίπτωση). Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης των σπουδών και απονομής του τίτλου, προτού να λήξει η άδεια, ο εκπαιδευτικός  επιστρέφει στα καθήκοντά του  και υποβάλλει στο ΑΠΥΣΔΕ και  ΑΠΥΣΠΕ κατά περίπτωση σχετική αίτηση με τον αποκτηθέντα τίτλο σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) για τη διακοπή της άδειας.

6. Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007) και του άρθρου 9, του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄/13-2-2002), ο εκπαιδευτικός μετά το τέλος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης υποχρεούται:

α) να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα  ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας.

β) από το συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε κατά την αρχική χορήγηση της άδειας.

γ) κατά τη διάρκεια της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να καταθέτει στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών του στο οικείο ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων αυτών, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και μετά από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΑΠΥΣΠΕ ή  ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση).

Διευκρινίζουμε ότι ο χρόνος υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δε θεωρείται ότι υπηρετήθηκε στην οργανική θέση και σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α΄  κατηγορίας (σχετική η αρ. 394/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

 7. Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Επίσης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση ή παράταση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

7. 1. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής έως 31/10/2008, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.

γ. Αναλυτικό  πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

   ε. Αποδεικτικά στοιχεία  για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να   μεταβεί   ο εκπαιδευτικός.

7. 2. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής έως 31/10/2008, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.

γ.  Θέμα διδακτορικής διατριβής.

δ.  Προγραμματισμός  εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. 

ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

στ. Αποδεικτικά στοιχεία  για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.

7. 3. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος  ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να υποβάλει έως 31/10/2008 τη βεβαίωση εγγραφής, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

7. 4. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής  επιτροπής και του θέματος της διδακτορικής διατριβής.

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

7. 5. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο  εξωτερικό  για μεταπτυχιακές σπουδές.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του στο επόμενο έτος.  Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

γ. Πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

7. 6. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος.  Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός  ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

7. 7.  Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές

α.  Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του. Από τη βεβαίωση πρέπει  να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

δ. Πρόγραμμα σπουδών  για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος,

7. 8.  Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

α.  Αίτηση.

β. Βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή του επιβλέποντος καθηγητή  ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος.  Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός  ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Α2. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης λόγω υποτροφιών

1. Στους εκπαιδευτικούς, που έχουν υποτροφία  από το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι. Κ. Υ.), η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά. Υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση, σχετιζόμενη με το αντικείμενο της ειδικότητας του

εκπαιδευτικού συνεκτιμάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγηση της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Σε κάθε περίπτωση η άδεια χορηγείται, εφόσον τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις (βλ. Προϋποθέσεις της παρούσας εγκυκλίου).

2. Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας:

Τα  αντίστοιχα δικαιολογητικά της παρούσας εγκυκλίου (βλ. παρ.7) και επιπλέον βεβαίωση υποτροφίας με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής..

Β. ΄Αδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985.

Δικαιολογητικά

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο.

γ. Βεβαίωση  σπουδών  του πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών του αιτούντος, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο μετεκπαιδευόμενος και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.

δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

 

Σύνοψη

1. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
     Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 20, του Π.Δ. 410/1988-ΦΕΚ 191 Α /30-8-1988 και την αρ. 44/1990 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες εντός του χρόνου συμβάσεως για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.
2. ΆΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ
     α. Σύμφωνα με άρθρο 10 της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των ετών 2000 και 2001, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απουσίας με αποδοχές πέντε (5) ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του χρόνου συμβάσεως.
     β. Σύμφωνα με άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2002 και 2003, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απουσίας με αποδοχές δύο (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
    γ. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε φορά από το ΥΠΕΣΣΔΑ πριν από τη διενέργεια εκλογών. Άδεια επίσης δικαιούνται και για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα).
δ. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που πάσχουν ή έχουν τέκνο που πάσχει από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες επιπλέον της κανονικής άδειας των επτά (7) ημερών, από τις οποίες οι έντεκα (11) με αποδοχές και οι έντεκα  (11) χωρίς αποδοχές. Το νόσημα θα πιστοποιείται με γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα αποδεικνύεται αιτιολογημένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ή κάποιο τέκνο τους,
χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
ε. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53/214/16897, 20784/16-11-1994, δικαιούνται άδεια αιμοδοσίας ως εξής: μία (1) ημέρα, την ημέρα της αιμοδοσίας, εφόσον δώσουν αίμα για ασθενή του συγγενικού τους περιβάλλοντος· μία (1) επιπλέον ημέρα, πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, εφόσον προσέρχονται από δική τους και μόνο πρωτοβουλία σε κέντρο αιμοδοσίας· δύο (2) επιπλέον ημέρες, εφόσον ανταποκρίνονται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης. Η άδεια αιμοδοσίας δίνεται σε συνεννόηση με την υπηρεσία του
αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
3. ΆΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
    α. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δεν προβλέπεται άδεια χωρίς αποδοχές, παρά μόνο η οριζόμενη στο άρθρο 24, παρ. 3 του Π. Δ. 410/1988. Συγκεκριμένα, ο ένας εκ των δύο συζύγων εκπαιδευτικός αναπληρωτής, όταν ο άλλος υπηρετεί στο εξωτερικό, έχει δικαίωμα να ζητήσει ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας τριών (3) διδακτικών ετών κατ' ανώτατο όριο, με σκοπό τη συγκατοίκηση. Η άδεια παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η άδεια αυτή χορηγείται
επίσης και όταν ο/η σύζυγος υπηρετεί προσωρινά στο εξωτερικό σε διεθνείς οργανισμούς. Για τη χορήγηση της άδειας λαμβάνονται υπόψη και οι υπηρεσιακές ανάγκες.
    β. Η διάταξη του Κεφ. Ε', του άρθρου 16 του Ν. 1566/1985 δεν εφαρμόζεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, παρά μόνο στους μονίμους εκπαιδευτικούς.
4.  ΆΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
   α. Στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας δεκαεπτά (17) εβδομάδες, δηλαδή 119 ημερολογιακές ημέρες. Από αυτές οι οκτώ εβδομάδες (= άδεια κύησης) χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) εβδομάδες (= άδεια λοχείας) μετά τον τοκετό. Η χορήγηση της άδειας μητρότητας είναι υποχρεωτική.
   β. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί από το θεράποντα ιατρό του ασφαλιστικού τους φορέα η άδεια κύησης παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού, χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας μητρότητας, η οποία ειδικά στην περίπτωση αυτή υπερβαίνει τις δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από την πιθανολογούμενη ημερομηνία τοκετού, το υπόλοιπο της άδειας κύησης χορηγείται
μετά τον τοκετό υποχρεωτικά, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος της συνολικής άδειας των δεκαεπτά (17) εβδομάδων (άρθρο 11 του Ν. 2874/2000-ΦΕΚ286Α/29-12-2000).
   γ. Η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός δικαιούται την άδεια μητρότητας και στην περίπτωση που γέννησε πρόωρα και το νεογνό γεννήθηκε νεκρό ή απεβίωσε μετά τον τοκετό (σχετ. έγγρ. ΔΙΠΙΔΔ/Δ4/49/22889/19-11-2004 του ΥΠΕΣΣΔΑ).
   δ. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1483/ΦΕΚ 153Α'/8-10-1984 και το άρθρο 10 του Π. Δ. 176/ΦΕΚ 150Α/15-7-1997 απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της λόγω μητρότητας.
5. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
     α.  Ο  χρόνος εργασίας της μητέρας αναπληρώτριας μειώνεται κατά δύο ώρες την εβδομάδα από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή, για τα δύο (2) πρώτα έτη. Επίσης η μητέρα απαλλάσσεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και από τις πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες (παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985-ΦΕΚ157Α/30-9-2007, παρ. 14 του Ν. 2083/1992-ΦΕΚ 159Α/21-9-1992 και παρ. 45γ' του άρθρου 13 του  Ν.3149/2003-ΦΕΚ 141Α/ 10-6-2003).
   β.  Τις διευκολύνσεις της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται και η θετή μητέρα αναπληρώτρια, εφόσον έχει περαιωθεί η διαδικασία υιοθεσίας και το τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών (άρθρο 8 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001 και άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003).
   γ. Οι αναπληρωτές, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1483/1984-ΦΕΚ 153Α/8-10-1984 και το άρθρο 6 του Π. Δ. 193/1988-ΦΕΚ 84Α/6-5-1988, που έχουν τέκνα ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και
οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς.
6. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
    α. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα. Με δεδομένη δηλαδή τη χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας (εννέα μήνες περίπου), οι αναπληρωτές διατηρούν την αξίωση για καταβολή αποδοχών μόνο γι' αυτό το χρονικό διάστημα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν εργαστεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης εργασίας.
   β. Σε περίπτωση που εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια των δεκαπέντε (15) ημερών με αποδοχές, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα, εφόσον συντρέχει «σπουδαίος λόγος», να λάβουν αναρρωτική άδεια χωρίς αξίωση καταβολής αποδοχών από τον εργοδότη.
  γ. Αναρρωτική άδεια χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ασφαλιστικό φορέα. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια, πρέπει να απευθύνονται στον ασφαλιστικό τους φορέα και δε μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.
7. ΆΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
    α. Σύμφωνα με άρθρο 26 του Π. Δ. 410/1988, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που είναι σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων.
   β. Η άδεια εξετάσεων ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες, συνεχείς ή διακεκομμένες, και χορηγείται μόνο κατά την εξεταστική περίοδο. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών,  η προηγουμένη και η ημέρα της εξέτασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν είναι αργία. Η συμμετοχή του αναπληρωτή εκπαιδευτικού στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας σχολής.
   γ.  Η άδεια εξετάσεων χορηγείται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός εξακολουθεί να φοιτά και να έχει, με επίσημη ανανέωση της εγγραφής του, την ιδιότητα του σπουδαστή ή φοιτητή.

Powered by gateweb