ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 1: Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, ΣφραγίδαΙδρύεται σωματείο με την επωνυμία: "Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών" με έδρα την Αθήνα, οδός Ψηλορείτου 17, Γλυφάδα.

Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα, ο τύπος της οποίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ.

Στις σχέσεις του Σωματείου με φορείς άλλων κρατών η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται στην επίσημη μετάφρασή της σε μια από τις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.


Άρθρο 2: ΣκοποίΟι σκοποί του σωματείου είναι:

1) Η καλλιέργεια της μουσικολογικής έρευνας και η καθιέρωση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του μουσικολόγου.

2) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της μουσικολογίας και της μουσικής και η ανάδειξη του σωματείου σε σημαντικό πολιτιστικό φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3) Η προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, η επιστημονική ενημέρωση αυτών και η ανάπτυξη του πνεύματος της αλληλεγγύης και συμπαράστασης μεταξύ αυτών.


Άρθρο 3: ΜέσαΟι σκοποί του σωματείου επιτυγχάνονται με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο όπως:

1) Επιστολές, υπομνήματα και γενικότερα χρήση κάθε νόμιμου μέσου προς τα αρμόδια όργανα.

2) Διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, ομιλιών, εισηγήσεων, συγκεντρώσεων, προβολών, συναυλιών (τοπικών, πανελληνίων και διεθνών) και άλλων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων σε θέματα σχετικά, όπως και η λειτουργία βιβλιοθήκης, δισκοθήκης, κασετοθήκης, βιντεοθήκης που αφορούν στη μουσική και στη μουσικολογία εν γένει.

3) Η έκδοση κάθε είδους εντύπων που αναφέρονται στους σκοπούς του συλλόγου, καθώς και η ανάθεση μελετών.

4) Η εγγραφή δίσκων, κασετών και Video.

5) Η συνεργασία με τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και με το σύλλογο Φίλων του Τ.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αθηνών για την οργάνωση εκδηλώσεων και την ανταλλαγή απόψεων για την από κοινού αντιμετώπιση των σκοπών του παρόντος Σωματείου.

6) Συνεργασία με άτομα και άλλα σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες, κρατικές υπηρεσίες κ.α. στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

7) Χρήση κάθε νόμιμου μέσου που κατά την κρίση του Δ.Σ. θα βοηθήσει στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Άρθρο 4Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι αποκλειστικά και μόνον οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους προς το Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει στην πρώτη (μετά την υποβολή της αίτησης) συνεδρίασή του. Έπειτα από την έγκριση της αιτήσεως, τα νέα μέλη πληρώνουν εγγραφή η οποία ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) δραχμές και ετήσια συνδρομή η οποία ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών. Η ετήσια συνδρομή δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην αίτησή τους τα υποψήφια μέλη οφείλουν να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του σωματείου.


Άρθρο 5Εάν η αίτηση του υποψηφίου απορριφθεί από το Δ.Σ., ο αιτών δύναται να προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τελεσίδικα και αμετάκλητα περί της παραδοχής ή μη του αιτούντος ως μέλους του συλλόγου.

Επίσης οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου μπορεί να υποβάλλει ένσταση στο Δ.Σ. εναντίον της εγγραφής νέου μέλους σε προθεσμία 15 ημερών από την ανακοίνωση της εγγραφής. Η ένσταση, που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα δικαιολογημένη, εξετάζεται απ’ το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της.

Το Δ.Σ. ανεξάρτητα από το αν θα δεχθεί ή όχι την ένσταση, είναι υποχρεωμένο να φέρει την απόφασή του στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. και να εξηγήσει τους λόγους αποδοχής ή απόρριψης της ενστάσεως. Η Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφασίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα για την εγγραφή του νέου μέλους. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.


Άρθρο 6Κάθε υποψήφιος που δεν έγινε δεκτός σαν μέλος του Συλλόγου μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση μόνο εφόσον:

1) Περάσει ένας (1) χρόνος από τότε που η Γ.Σ. αποφάσισε τη μη εγγραφή του και

2) Έπαψαν να υφίστανται οι λόγοι απόρριψης της αρχικής αίτησης.


Άρθρο 7Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα.

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:

1) Να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει εγγράφως ή προφορικώς προτάσεις ή ενστάσεις σχετικές με την επίτευξη των στόχων του Σωματείου και γενικά να αναπτύσσει την άποψή του σ’ οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το σύλλογο στα αρμόδια όργανά του.

2) Να ελέγχει τις πράξεις της Διοίκησης.

3) Να εκλέγει και να εκλέγεται.

4) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Σωματείου.

Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.


Άρθρο 8: Υποχρεώσεις μελώνΚάθε μέλος έχει υποχρέωση:

1) Να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του συλλόγου για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

2) Να συμμετέχει στις Γ.Σ., να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Σωματείου.

3) Να καταβάλει την εισφορά εγγραφής, την ετήσια συνδρομή και τις έκτακτες εισφορές, που προτείνει το Δ.Σ. και αποφασίζει η Γ.Σ.

4) Να εκπληρώνει ευσυνείδητα και υπεύθυνα τις εργασίες που έχει αναλάβει.

5) Να μην παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

6) Να μην αναπτύσσει δραστηριότητες αντίθετες με τους σκοπούς του Σωματείου.


Άρθρο 9: Αποχώρηση μέλους1) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει απ’ το σωματείο, εφόσον καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ. Η αίτηση αποχωρήσεως γίνεται υποχρεωτικά δεκτή, εφόσον το μέλος έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο.

2) Απ’ τη στιγμή της αποχωρήσεώς του παύει κάθε δικαίωμά του ως μέλους του συλλόγου και δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου.

3) Για να επανεγγραφεί μέλος που έχει αποχωρήσει, πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής εκ νέου, μετά την παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών, απ’ την ημέρα της αποχωρήσεώς του. Υποχρεούται δε έπειτα απ’ την έγκριση της αιτήσεώς του να καταβάλλει πάλι το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα εγγραφής και στη συνδρομή του τρέχοντος λογιστικού έτους.

Αν το μέλος αυτό έχει στο διάστημα από την αποχώρησή του προβεί σε πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, το Δ.Σ. δικαιούται να απορρίψει την αίτησή του.


Άρθρο 10: Διαγραφή μέλουςΈνα μέλος διαγράφεται από το μητρώο του Σωματείου όταν:

1) Παραβιάζει το καταστατικό.

2) Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή παρεμποδίζει την εκτέλεσή τους.

3) Προβαίνει σε ενέργειες που αντιτίθενται στους σκοπούς και τις αρχές του σωματείου. Με τη δραστηριότητα και τη συμπεριφορά του προσβάλλει την υπόληψη και τα συμφέροντα του Σωματείου.

4) Ενεργεί με πρόθεση να βλάψει το σύλλογο ή να εμποδίσει την πραγματοποίηση των σκοπών του.

5) Τείνει με ενέργειές του να υποκαταστήσει το σωματείο στην επιδίωξη των σκοπών του, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ.

6) Χρησιμοποιεί το σωματείο για κομματικούς σκοπούς.

7) Καταδικαστεί για παράβαση των νόμων περί προστασίας των πολιτιστικών αγαθών.

8) Καθυστερεί την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής και των εκτάκτων εισφορών για διάστημα περισσότερο από 1 έτος. Η επανεγγραφή γίνεται αυτόματα με την εκπλήρωση των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Στην τελευταία περίπτωση γίνεται γραπτή ενημέρωσή του από το Δ.Σ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις γίνεται γραπτή προειδοποίηση απ’ το Δ.Σ. Αν έπειτα από συστάσεις δεν εκλείψουν οι λόγοι διαγραφής, το Δ.Σ. αναθέτει την ακριβή διερεύνηση των παραπτωμάτων σε τρία μέλη του, που αφού εξετάσουν τους μάρτυρες, τα αποδεικτικά στοιχεία και το μέλος που διέπραξε το παράπτωμα, υποβάλλουν το πόρισμά τους στη Γ.Σ., που δε δεσμεύεται απ’ αυτό για την επιβολή ή μη της ποινής. Η Γ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος ωστόσο που πρόκειται να κριθεί έχει το δικαίωμα της απολογίας. Στην περίπτωση όμως που δεν προσέλθει για απολογία, αν και έχει προσκληθεί εγγράφως από το Δ.Σ. τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γ.Σ., η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς αυτή.

Εάν το μέλος που διέπραξε το παράπτωμα είναι και μέλος του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και αναπληρώνεται από τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα. Επανέρχεται στη θέση του μόνο αν απαλλαγεί.

Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, δε μπορεί όμως να ξεπεράσει τους 2 (δύο) μήνες από τότε που το Δ.Σ. θα πληροφορηθεί το παράπτωμα.

Σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία, σχετικά με τη μεμπτή συμπεριφορά του διαγραφέντος μέλους, το Δ.Σ. δικαιούται να προτείνει στη Γ.Σ. να ανακληθεί η απόφαση της διαγραφής του.

Τον πειθαρχικό έλεγχο του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ασκεί η Γενική Συνέλευση.


Άρθρο 11: ΠόροιΑ) Τακτικοί πόροι του σωματείου είναι:

1) Οι εισφορές εγγραφής των μελών.

2) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.

3) Οι τόκοι των κεφαλαίων του.

Β) Έκτακτοι πόροι του σωματείου είναι:

1) Έκτακτες εισφορές των μελών.

2) Οι εκούσιες οικονομικές ενισχύσεις των μελών ή άλλων.

3) Τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις και εκδόσεις του σωματείου.

4) Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές κι επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και δημοσίων και δημοτικών αρχών, αρκεί να μη γίνεται με όρους που αντιτίθενται στους σκοπούς του συλλόγου ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους.

5) Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη πηγή. Κληρονομιές προς το σωματείο γίνονται αποδεκτές πάντοτε "επ’ ωφελεία απογραφής".
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Άρθρο 12: Σύνθεση του Δ.Σ.Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών του.

Το εκλεγόμενο Δ.Σ. σε διάστημα οκτώ ημερών από την εκλογή του, με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Μέλη.

Αν αυτός δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο δεύτερος σε ψήφους σύμβουλος.


Άρθρο 13: Συνεδριάσεις του Δ.Σ.Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε χρειασθεί, εφόσον το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι με γραπτή αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του.


Άρθρο 14: Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.

Όταν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση στο Δ.Σ. τη θέση του μέλους παίρνει το επόμενο αναπληρωματικό μέλος, όχι όμως και το αξίωμά του, για το οποίο αποφασίζει από την αρχή το Δ.Σ.


Άρθρο 15: Αρμοδιότητες του Δ.Σ.Το Δ.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το Καταστατικό για θέματα που αφορούν το σωματείο.

Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου.

Κάνει απολογισμό της δράσης του και υποβάλλει τον προϋπολογισμό για έγκριση στη Γ.Σ.

Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.

Συντάσσει εσωτερικό κανονισμό που θα καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών και τον τρόπο λειτουργίας γενικότερα.

Σε καμιά όμως περίπτωση ο εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με το Καταστατικό του σωματείου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Δ.Σ., ή εάν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ., είναι δυνατό για τις ως άνω πράξεις να ζητηθεί και η έγκριση της Γ.Σ., που συγκαλείται εκτάκτως για το σκοπό αυτό.


Άρθρο 16: Καθήκοντα ΠροέδρουΟ Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές και εν γένει έναντι οιουδήποτε τρίτου.

Συγκαλεί μέσω του Γενικού Γραμματέα τα μέλη της Γ.Σ. και του Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο σχετικό με τη λειτουργία του σωματείου.

Δίνει εντολές για πληρωμή δαπανών που προβλέπει ο ετήσιος προϋπολογισμός, καθώς και των εκτάκτων δαπανών που αποφασίζει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.


Άρθρο 17: Καθήκοντα ΑντιπροέδρουΑντικαθιστά τον Πρόεδρο για όσο διάστημα αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Σε περίπτωση που απουσιάζει, τη θέση του παίρνει ειδικά εξουσιοδοτημένος από τον Πρόεδρο σύμβουλος.

Ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.


Άρθρο 18: Καθήκοντα Γενικού ΓραμματέωςΟ Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί τα βιβλία (υποχρεωτικά: βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., Μητρώο μελών, Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων), τηρεί τα αρχεία του σωματείου, διεξάγει την αλληλογραφία, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα μέλη του σωματείου και του Δ.Σ. σε συνέλευση ή συνεδρίαση.

Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται το Δ.Σ. ορίζει αντικαταστάτη του.


Άρθρο 19: Καθήκοντα ΤαμίαΟ Ταμίας εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς το Σύλλογο, εκδίδοντας και υπογράφοντας διπλότυπες αποδείξεις. Επίσης ο Ταμίας ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία του συλλόγου και φυλάγει σε φακέλους τα σχετικά παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, ειδικά τηρεί το βιβλίο εσόδων – εξόδων, συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της διαχείρισης του συλλόγου, υποβάλλει κάθε τρίμηνο λεπτομερή έκθεση εσόδων – εξόδων προς το Δ.Σ. και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό που περιλαμβάνεται στη λογοδοσία του Δ.Σ. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπεύθυνος για τα χρήματα του συλλόγου που διαχειρίζεται. Τα χρήματα του συλλόγου εκτός από ένα ποσό δρχ. 20.000, κατατίθενται σε μία Τράπεζα και σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα του εκάστοτε Προέδρου και Ταμία από όπου γίνονται αναλήψεις μετά από εντολή και ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Σε περίπτωση που ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται το Δ.Σ. ορίζει αντικαταστάτη του.


Άρθρο 20: Εξελεγκτική ΕπιτροπήΟ έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση στις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου με το ίδιο ψηφοδέλτιο και η διάρκεια της θητείας της είναι τρία χρόνια, όση και η θητεία του Δ.Σ.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή της. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Επιτροπής και τηρεί βιβλία Πρακτικών, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι εκθέσεις προς τη Γ.Σ.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν υπάρχει λόγος ή / και όποτε της ζητηθεί με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., ελέγχει τη διαχείριση των πόρων του σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση, που υποβάλλει μέσω του Δ.Σ. στη Γ.Σ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Άρθρο 21: Γενική ΣυνέλευσηΗ Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου.

Συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο και έκτακτα όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία πρέπει να καθορίζονται και τα θέματα της συνεδρίασης.

Η πρόσκληση για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνεται με επιμέλεια του Δ.Σ., πρέπει να είναι γραπτή και να κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες νωρίτερα προς όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη, ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. και να αναρτάται η σχετική ανακοίνωση στα Γραφεία του Συλλόγου.

Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται το ένα δεύτερο τουλάχιστον (1/2) των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συγκαλείται αυτοδίκαια μετά από οκτώ ημέρες με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, οπότε και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παριστάμενων μελών (εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του σωματείου, οπότε για να έχει απαρτία απαιτείται να είναι παρόντα τουλάχιστον το ½ των ταμειακά εντάξει μελών).

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη (½ συν 1) πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του σωματείου οπότε απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός από τις περιπτώσεις αρχαιρεσιών και επί προσωπικών ζητημάτων, που γίνεται μυστικά.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε φορά τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και έναν έφορο.

Ο κάθε ένας εκλέγεται ξεχωριστά.

Η Γενική Συνέλευση:

1) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, επίσης και τους αντιπροσώπους για τις οργανώσεις των οποίων μπορεί να είναι μέλος.

2) Ελέγχει τα παραπάνω όργανα.

3) Αφού το Δ.Σ. λογοδοτήσει πάνω στα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους και παρουσιάσει τον απολογισμό και ισολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου και την έκθεση ελέγχου των οικονομικών από την Εξελεγκτική Επιτροπή, (η Γ.Σ.) εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών και τον ισολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως του σωματείου καθώς και την έκθεση ελέγχου των οικονομικών από την Εξελεγκτική Επιτροπή και απαλλάσσει το Δ.Σ. «από πάσαν ευθύνην».

4) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του επόμενου έτους, όπως αυτός έχει καταρτισθεί από το Δ.Σ.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις διαγραφές μελών, την τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση του σωματείου και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, που δεν αναφέρεται στο παρόν καταστατικό ή δεν προβλέπεται από τον Α.Κ.


Άρθρο 22: ΑρχαιρεσίεςΚάθε τρία χρόνια και στην Τακτική Γ.Σ. μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γίνονται οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Πριν από την ψηφοφορία, η Γ.Σ. εκλέγει για την διενέργεια των εκλογών τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγει τον Πρόεδρό της, και ανακοινώνει τις υποψηφιότητες όσων έχουν υποβάλλει έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στο απερχόμενο Δ.Σ. τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τις εκλογές εκτός αν μέσα σε αυτή την προθεσμία δεν συμπληρωθούν πάνω από 9 υποψήφιοι, οπότε οι υποψηφιότητες υποβάλλονται και μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει την ψηφοδόχο και διανέμει σχετικό ψηφοδέλτιο, δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις για τον τρόπο της ψηφοφορίας.

Κάθε εκλογέας πρέπει να επιδεικνύει την ταυτότητά του στην Εφορευτική Επιτροπή και να σημειώνεται το όνομά του στον ειδικά καταρτισμένο ονομαστικό κατάλογο. Η γενική Συνέλευση εκλέγει νέο Δ.Σ. κάθε τρίτο χρόνο, αφού ακουσθεί η λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ. καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και στη συνέχεια ανακηρύσσει τους επιτυχόντας κατά σειρά πλειοψηφίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Καθορίζει επίσης την σειρά των επιτυχόντων – αναπληρωματικών μελών, ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που πήρε ο καθένας, οι οποίοι είναι τόσοι όσοι και τα τακτικά μέλη.

Τέλος η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα των ανακοινώσεων πρακτικό των αρχαιρεσιών, καλεί τους επιτυχόντες σε πρώτη συνεδρίαση και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες στον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 23Μέλη του Δ.Σ. παύονται μετά από απόφαση της Γ.Σ. η οποία λαμβάνεται μετά από απόλυτη πλειοψηφία των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.


Άρθρο 24: Τροποποίηση ΚαταστατικούΤροποποίηση του Καταστατικού είναι δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών της.

Η απόφαση για την τροποποίηση λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων των παρόντων τακτικών μελών.


Άρθρο 25: Διάλυση του ΣωματείουΤο σωματείο διαλύεται όταν τα τακτικά μέλη του απομείνουν λιγότερα από δέκα. Επίσης το σωματείο διαλύεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα ταμειακά εντάξει μέλη και η απόφαση ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον ¾ των παρόντων, ή όταν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου περί Σωματείων λόγοι.

Μετά την απόφαση για διάλυση του σωματείου, ακολουθεί εκκαθάριση σύμφωνα με το Νόμο.

Η περιουσία και το αρχείο του σωματείου περιέρχονται στο Σύλλογο Φίλων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Άρθρο 26: Προσωρινή ΔιοίκησηΗ Προσωρινή επταμελής διοικούσα επιτροπή θα ασκήσει το έργο της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει, με σκοπό την εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σε διάστημα τριών μηνών από τη νόμιμη αναγνώριση του παρόντος καταστατικού, εξουσιοδοτείται δε από τα ιδρυτικά μέλη που υπογράφουν το παρόν Καταστατικό και τα οποία την εξέλεξαν, να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του.


Άρθρο 27: Έγκριση ΚαταστατικούΤο παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από 27 άρθρα, συζητήθηκε, ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε (κατά άρθρο και στο σύνολο) σήμερα, 11 Μαΐου 1999 από τα ιδρυτικά μέλη του στο Γραφείο του Σωματείου, οδός Ψηλορείτου αριθ. 17, όπου συνήλθαν σε συνεδρίαση και υπογράφεται ως έπεται.Αθήνα, 11 Μαΐου 1999


Powered by gateweb