ΦΕΚ Α'160/7.7.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2834
Ρύθμιση θεμάτων διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.*
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

*Άρθρο 1
Θέματα διορισμού εκπαιδευτικών*

1. α) Η ισχύς των πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του διαγωνισμού ταυ Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998 παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000 Από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες αυτούς καλύπτεται, κατά σειρά επιτυχίας, το 60% των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών που θα πληρωθούν κατά το έτος 2000.

β) Για τους κλάδους οι οποίοι δεν περιλαμβάνονταν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998, οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων αυτών των ετών 1998, 1999 και 2000 πληρούνται σε ποσοστό 80% για το έτος 1998, 60% για το έτος 1999 και 40% για το έτος 2000 από τους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του άρθρου 15 ταυ Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α'). Οι θέσεις που απομένουν ακάλυπτες παραμένουν κενές και προστίθενται στις θέσεις που καλύπτονται με τον επόμενο διαγωνισμό.

2. Για το διαγωνισμό του έτους 2000 που προβλέπεται από την προκήρυξη 7/1Π/2000 της 2.3~2000 (ΦΕΚ 122/2.3.2000, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) εκδίδεται από το Α.Σ.Ε.Π. νέα προκήρυξη, η οποία συμπληρώνει και ενσωματώνει την ανωτέρω και με την οποία παρέχεται ευχέρεια: α) να υποβάλλουν όσοι έχουν καταθέσει αιτήσεις βάσει της 7/1Π/2000 προκήρυξης τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α' έως και στ' της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου συμπληρωματικά δικαιολογητικά και β) να καταθέσουν αιτήσεις νέοι υποψήφιοι

3. Πριν ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων παραγγείλει στο Α.Σ.Ε.Π. τη διεξαγωγή διαγωνισμού καθορίζει με απόφαση του το συνολικό αριθμό των θέσεων εκπαιδευτικών κατά κλάδους και ειδικότητες που θα καλυφθούν με το διαγωνισμό.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζεται κατά κλάδους και ειδικότητες ο αριθμός των θέσεων εκπαιδευτικών που θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2000 που προβλέπεται από την προκήρυξη 7/1 Π/2000 της 2.3.2000, όπως αυτή θα συμπληρωθεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5.Όταν έχει εξαντληθεί κατά κλάδο και ειδικότητα ο αριθμός των επιτυχόντων εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. και παραμένουν ακάλυπτες θέσεις που προβλέπεται να καλύπτονται με διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., οι θέσεις αυτές παραμένουν κενές και προστίθενται στις θέσεις που καλύπτονται με τον επόμενο διαγωνισμό.

6. Δεν είναι απαραίτητη η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή για το διορισμό πτυχιούχων τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ, κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 αντίστοιχο, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών η ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε, καταρτίζεται πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης στην ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., το οποίο παρακολουθούν υποχρεωτικώς οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής και ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκτέλεσης του προγράμματος αυτού και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις και κατά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων προηγούνται οι υποψήφιοι των ανωτέρω κλάδων που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού.

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2740/1999, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"5. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό κατατάσσονται αρχικώς σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, οι οποίοι αναρτώνται στα καταστήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην περιφέρεια των οποίων λειτούργησαν εξεταστικά κέντρα. Οι πίνακες αυτοί ελέγχονται από τα αρμόδια τμήματα του Α.Σ.Ε.Π., ύστερα από ένσταση ή αυτεπαγγέλτως. Δεν μπορεί να αποτελέσει λόγω ένστασης η αμφισβήτηση της ορθότητας βαθμολογίας. Ακολούθως καταρτίζονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας οι πίνακες των διοριστέων στις προκηρυχθείσες θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα. Η τελική κατάταξη στον πίνακα των διοριστέων διαμορφώνεται ως εξής: Η συνολική βαθμολογία από το διαγωνισμό προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις θεματικές ενότητες. Για να καταταγεί στους πίνακες υποψήφιος πρέπει: ι) να συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας εξήντα (60) τουλάχιστον μονάδες με άριστα το εκατό (100) και
ιι) να έχει λάβει σε κάθε θεματική ενότητα πενήντα πέντε (55) τουλάχιστον μονάδες. Εφόσον επιτυγχάνεται η συνολική αυτή βαθμολογία, προστίθενται σε αυτήν:
α) Σε πτυχία με άριστα το δέκα (10), οι πάνω από το βαθμό πέντε μονάδες και κλάσματα αυτών, με αναγωγή στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. β) Δύο (2) μονάδες για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών βάσει φοιτήσεως ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος . γ) Τρεις (3) μονάδες για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών βάσει φοιτήσεως ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος ή στα παιδαγωγικά.
δ) Τέσσερις (4) μονάδες για κατοχή διδακτορικού τίτλου στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος. ε) Πέντε (5) μονάδες για κατοχή διδακτορικού στη διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος ή στα παιδαγωγικά.
Οι πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.. στ) Μονάδες λόγω εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ως ακολούθως: 1) Μισή (0,5) μονάδα για προϋπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου. 2) Μία (1) μονάδα για προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων. 3) Μια και μισή (1'5) μονάδες για προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων
4) Δύο (2) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμήνων. 5) Δύο και μισή (2,5) μονάδες για προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών. 6) Τρεις ( 3 ) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών. 7) Τρεις και μισή (3,5) μονάδες για προϋπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον ετών. 8) Τέσσερις (4) μονάδες για προϋπηρεσία έξι (6) τουλάχιστον ετών. 9) Τέσσερις και μισή ( 4,5) μονάδες για προϋπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών.
10) Πέντε (5) μονάδες για προϋπηρεσία δέκα (10) ετών και άνω. Προϋπηρεσία αποτελεί η απασχόληση ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις σχολές μαθητείας ταυ Ο.Α.Ε.Δ. του άρθρου 9 παρ. ΙΙ του Ν. 1566/1985, στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα του άρθρου 59 του Ν. 1566/1985, στα ναυτικά λύκεια, η υπηρεσία εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προσαύξηση δίδεται σε σχέση με την ολική διάρκεια της προϋπηρεσίας. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας."

8.α) Όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές με απόλυτη προτεραιότητα έναντι των άλλων κατηγοριών υποψηφίων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997.

β) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 προστίθεται η ακόλουθη φράση : "Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι είτε από τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. είτε από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του άρθρου 15 του Ν. 1566/1985, βάσει των ποσοστών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), ο ελλείπων αριθμός μιας κατηγορίας μπορεί να συμπληρώνεται από υποψήφιους εκπαιδευτικούς της άλλης κατηγορίας."

γ) Οι δηλώσεις προτίμησης που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 περιλαμβάνουν μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές διορισμού κατά ανώτατο όριο.

9. Κατά το σχολικό έτος 1999-2000, οι διατάξεις της παραγράφου 47 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α') εφαρμόζονται μόνο για τους μαθητές της Α' τάξης των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές της τάξης αυτής, που δεν επιθυμούν να υπαχθούν στις ανωτέρω διατάξεις, λαμβάνουν απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ύστερα από εξετάσεις σε θέματα που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων. Οι μαθητές αυτοί δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου του κάθε μαθήματος και του γενικού μέσου όρου του απολυτηρίου για τους μαθητές αυτούς και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διάταξη αυτή ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 1999-2000.

10. Ειδικά κατά το σχολικό έτος 1999-2000, οι μαθητές του Β' κύκλου σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), οι οποίοι επιθυμούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετέχουν στις εξετάσεις με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο, επί των μαθημάτων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 37, περίπτωση β' του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000. Οι μαθητές που δεν επιθυμούν να μετάσχουν στις εξετάσεις αυτές δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών, ύστερα από εξετάσεις σε θέματα που ορίζει ο οικείος σύλλογος διδασκόντων. Η διάταξη αυτή ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 1999-2000.

*Άρθρο 2
Ισχύς*

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

*Αθήνα, 7 Ιουλίου 2000
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ *Powered by gateweb