ΣΥΛΛΟΓΟΣ AΠOΦOITΩN του TMHMATOΣ MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ AΘHΝΩΝ
Ψηλορείτου 17, 165 62, Γλυφάδα

Αθήνα, Σεπτεμβρίου 2005

Προς: ΟΛΜΕ

Θέμα: Διορισμοί κλάδου ΠΕ 16 (Μουσικής) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αξιότιμοι Κύριοι·
Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προβλήματα και τις παρατυπίες που έχουν προκύψει με τους διορισμούς εκπαιδευτικών Μουσικής κλάδου ΠΕ16, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για τα εξής:

1. Η περσινή εγκύκλιος 57510/Δ2/18-06-04 του ΥΠΕΠΘ, είχε ως αποτέλεσμα την σύνταξη πινάκων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών Μουσικής, όπου προτάσσονταν παρανόμως οι κάτοχοι τίτλων σπουδών μη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ωδείων) με προϋπηρεσία έναντι των πτυχιούχων ΑΕΙ Μουσικών Σπουδών χωρίς προϋπηρεσία. Παρά τις ενστάσεις και τα υπομνήματά μας, και ενώ η ΟΛΜΕ είχε ενημερωθεί για το θέμα, η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ προχώρησε στην κύρωση των σχετικών πινάκων, γεγονός που οδήγησε σε διορισμούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2004-5 ωρομισθίων εκπαιδευτικών Μουσικής μειωμένων προσόντων, χωρίς παιδαγωγική κατάρτιση ή τίτλο σπουδών που να αντικαθιστά αυτήν. Με τον τρόπο αυτό ενισχύθηκε ένας φαύλος κύκλος προβλημάτων και παρατυπιών στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, ο οποίος σχετίζεται με μια πολιτική εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων και με μια πιθανή σχετική εμπλοκή συμφερόντων ιδιωτικών εκπαιδευτικών θεσμών στη δημόσια εκπαίδευση. Με το παρόν έγγραφό μας σας ενημερώνουμε ότι για τους παραπάνω λόγους κατατέθηκε και εκκρεμεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με αρ. πρωτ. 2553/22-11-2004 κατά (α) του ΥΠΕΠΘ, (β) της από 101-665/Δ2/23.9.2004 αποφάσεως της Υπουργού Παιδείας με την οποία κυρώθηκε ο ενιαίος πίνακας διοριστέων εκπαιδευτικών προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ως προς τη σειρά κατάταξης με την οποία περιληφθήκαμε στον πίνακα και (γ) κατά κάθε άλλης συναφούς προς την ανωτέρω απόφαση πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. Ως νέα δικάσιμος εξ αναβολής έχει οριστεί η 12.10.2005.

2. Με την φετινή υπ’ αρ. 70064/Δ2/13-7-2005 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών, ωρομισθίων και Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων ορίζονται για τον κλάδο μας οι εξής υποκλάδοι: ΠΕ16-Μουσικής (Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων) και ΠΕ16-Μουσικής (Πτυχιούχοι Ωδείων), ενώ διευκρινίζεται ότι: «κατά την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες προτάσσονται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων με ή χωρίς προϋπηρεσία» (κεφ. Γ, παρ. V). Εκτός από το γεγονός ότι ορίζεται αυθαίρετα επιμέρους κλάδος ΠΕ16 χωρίς οι ανήκοντες σε αυτόν να είναι στην πραγματικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και χωρίς να διευκρινίζονται προσόντα διορισμού, δεν γίνεται απόλυτα σαφές από την εγκύκλιο αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Μουσικής κλάδου ΠΕ16 (Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων) με ή χωρίς προϋπηρεσία προτάσσονται γενικά και απόλυτα κατά τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων ή αν προτάσσονται στον καθέναν από τους επιμέρους πίνακες («οικείους πίνακες») που θα προκύψουν, χωρίς να έχουν την απόλυτη προτεραιότητα κατά τις προσλήψεις συνολικά, ασχέτως προϋπηρεσίας, όπως προβλέπεται από το Ν.1566/1985. Σχετική ερώτησή μας προς τη Δν/ση Προσωπικού Δ.Ε. Τμήμα Α’ (Διορισμών) με αρ. πρωτ. 71987/Δ2/20-7-2005 και συμπλήρωση αυτής με αρ. πρωτ 78815/Δ2/5-8-05 παραμένουν αναπάντητες. Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση που και η φετινή εγκύκλιος οδηγήσει σε διορισμούς υποψηφίων εκπαιδευτικών μουσικής χωρίς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα αναγκαστούμε να καταφύγουμε και πάλι σε κάθε ένδικο μέσο κατά του ΥΠΕΠΘ για την προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων και την διασφάλιση του επιστημονικού και παιδαγωγικού κύρους των πτυχίων μας.

3. Δυσφορία μας προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η διοίκηση του ΥΠΕΠΘ μας αντιμετωπίζει ως εκπαιδευτικούς δεύτερης κατηγορίας, θεωρώντας το μάθημα της μουσικής πολυτέλεια για τους Έλληνες μαθητές. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος για τον οποίο δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κανένας πίνακας υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων, όπως ορίζεται από τον Ν.3255/2004, ούτε έχουν προγραμματιστεί διορισμοί για το τρέχον σχολικό έτος, παρόλο που δεν έχουν καλυφθεί ακόμα πλήρως οι θέσεις που είχαν προκηρυχθεί με τον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2001)! Επιπλέον όσον αφορά στους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών Μουσικής, ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ο κλάδος μας είναι ο μοναδικός ανάμεσα σε όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών ΠΕ για τον οποίο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί τίποτε σχετικό με διενέργεια νέου διαγωνισμού, αν και εν τω μεταξύ έχει ήδη παρέλθει μία τετραετία από την προκήρυξη και την διενέργεια του τελευταίου διαγωνισμού μέσω του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 102 / 12.4.2001).

4. Παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσετε, αν έχετε λάβει γνώση, για τον ακριβή αριθμό των οργανικών κενών θέσεων εκπαιδευτικών μουσικής ΠΕ16 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επιθυμούμε να εξετάσετε τα προαναφερόμενα ερωτήματα και προσδοκούμε την έμπρακτη υποστήριξή σας στα ανωτέρω ζητήματα.Μετά τιμής


Ο Πρόεδρος του Συλλόγου


Powered by gateweb